Konstnärlig verksamhet/Artwork

English below

Måleriet utgör huvudfåran i min konst. Det finns en glidning mellan yttre verklighet och inre verklighet i verken, ett gränsland jag uppehåller mig vid i skapandet. Jag eftersträvar att skapa en bild jag inte tidigare mött. Under processens gång skapas en slags relation till verket som växer fram-det blir något jag lär känna. Motiven skiftar och även om landskapet i vid bemärkelse är ett återkommande tema sätter jag inte någon begränsning för vilket motiv som kan växa fram. Målningarna växer fram över tid, ofta med lager på lager.

Våra liv inleds och ändas i landskapet, i ett förlopp, i någon slags process. Jag ser egentligen ingen tydlig gräns mellan människa och landskap. Inte heller tror jag det finns någon skarp gräns mellan det vi kallar inre verklighet och yttre verklighet.

Konstnärlig verksamhet för mig handlar många gånger om att tålmodigt vara kvar i de tankar och känslor som finns för att kunna undersöka dem och omforma dem. Jag ser det som att jag transkriberar mina upplevelser via konstnärligt verkande och att tankar och känslor på så sätt får en ny form: de omformas eller omformuleras om man så vill. Det är av godo att stanna upp och känna efter riktigt grundligt. Kanske är det så att i en konstnärlig process så är det ofta av godo att våga och orka känna efter riktigt grundligt. Undersöka känslorna, undersöka tankar och erfarenheter. Undersöka och upptäcka färger och former, undersöka mönster. Ge saker och ting sin rättmätiga tid.

Om du istället är intresserad av mig som konsult, handledare eller personalutbildare inom psykosocialt arbete är du välkommen till min konsultsida.

Painting constitutes the main part of my artwork. There’s a glide between the external and the inner reality in the works, a borderland I keep returning to, as an explorer during the creative process. I strive to create a picture I have not seen earlier. During the process a kind of relation towards the painting takes form-there is something I get to know. The motives shift and even though landscape interpreted from different angles is a recurrent theme, I never set definite limits to which images that emerge .

Our lives begin and end within the landscape, in a cycle, in a process of its own. Actually I don´t see a clear line that devides human from landscape. Nor do I believe that there is a sharp border between that which we call inner reality and outer reality.

To me artistic activity is often about patiently staying in the thoughts and feelings that are in order to examine and transform them. I see it as a form of transcription of my experiences through the art work and that thoughts and feelings thereby alters into new shapes and meanings. To stop and go through things and feelings thoroughly is for the good. In the artistic process perhaps it is often for the good to dare and really consider things thoroughly. Examine the feelings, investigate thoughts and experiences. Examine and discover colours and shapes, investigate patterns. Give things their rightful time.